#photography #portraitphotography #weddingphotography #photographyday #photographytips #photography_love #photographytime #photographybaby #photographyhobby

Általános Szerződési Feltételek

 

ELŐZMÉNYEK

A szerződő felek
megállapítják, hogy a Megbízott fényképészettel és reklámügynöki tevékenységgel
foglalkozó gazdasági társaság.

Megbízó kijelenti,
hogy 18. életévét betöltött cselekvőképes nagykorú, vagy olyan 18. életévét be
nem töltött kiskorú, aki rendelkezik jelen szerződés megkötésére vonatkozó, a
törvényes képviselőjétől (szülői, gyám) származó írásos hozzájárulással.

A felek megállapodnak,
hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. Mellékletben
foglalt Fotózási Csomagra és Díjazásra vonatkozó feltételek.

Fogalmak

Fotózási csomag: Megbízó által
megrendelt, 1. sz. Mellékletben foglalt, jelen szerződés szerinti fotózási- és
egyéb szolgáltatások összessége, amelynek teljesítésére Megbízott
kötelezettséget vállal.

Regisztráció: Megbízó által
megrendelt, 1. sz. Mellékletben foglalt, Fotózási Csomaghoz tartozó, Megbízott
által teljesítendő kötelezettség, amelynek alapján a Megbízó adatait
elektronikus úton nyilvántartásba (adatbázis) veszi, valamint a jelen szerződés
szerint kiválasztásra kerülő képeket, kódszám megjelölése mellett
nyilvánosságra hozza a saját honlapján (www.szoboszlaiphoto.hu) . A Regisztráció időtartama egy
év, amely a teljes díj kifizetésének napját követő nappal kezdődik.

A megbízási szerződés tárgya

A Megbízó ezennel
megbízza a Megbízottat, hogy (i) jelen szerződésben foglalt feltételekkel,
megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel, a tőle elvárható
legjobb minőségben végezze el a fotózásra vonatkozó megbízást, (ii) egyéb 1.
sz. Mellékletben részletesen meghatározott feladatokat lásson el.

A Megbízott a
megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a fenti feladatok elvégzésére.

Jogok és kötelezettségek

A Megbízott köteles
jelen szerződés szerinti fotózási és egyéb feladatainak maradéktalan
elvégzésére.
A Megbízott köteles a választott Fotózási Csomagban foglaltakat, jelen
szerződésben vállalt határidőre teljesíteni.
A Megbízott köteles a Megbízó személyes adatait a hatályos adatvédelmi
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kezelni.
A Megbízott jogosult a fotózáshoz harmadik személyt (fotóst) igénybe venni.

A Megbízó köteles a
Megbízottnak jelen szerződés szerinti feladatok elvégzéséért az 1. sz.
Mellékletben foglalt Díjat fizetni.
A Megbízó köteles a fotózáson megjelenni, a Megbízottal egyeztetett időpontban
és helyszínen.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fotózáshoz használt eszközök jelentős anyagi
értékkel bírnak, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fotózáson, a fotós
eszközökben, továbbá a stúdióban, és annak berendezéseiben általa okozott
esetleges kárt teljes mértékben megtéríti.
A Megbízó jogosult az általa választott Fotózási Csomag szerinti fényképek
átvételére, illetve letöltésére.

Teljesítés, határidők

A Megbízott köteles a
teljes Díj megfizetését követő egy héten belül lehetővé tenni a Megbízó
részére, hogy az általa választott Fotózási Csomag szerinti darabszámnak
megfelelő digitális képeket letölthesse a Megbízott által megadott URL címről,
amelyről Megbízott elektronikus úton értesíti a Megbízót.
Az értesítést követően a Megbízónak egy hét áll rendelkezésére:

·       
hogy a megadott URL címről letöltse a képeket. Ha ezen az időn belül nem
kap értesítést a Megbízott a letöltéssel kapcsolatban, és ismételt értesítésre
sem történik reakció, a Megbízott jogosult a képek interneten történő
elérhetőségét megszüntetni. Ebben az esetben a képeket a Megbízó külön
egyeztetetés alapján veheti át a Megbízottól a teljes Díj megfizetését követő
egy éven belül;

·       
hogy előhívásra kiválassza a Fotózási Csomag szerinti papír alapú képeket.
Amennyiben a Megbízó a fenti jogával nem él, úgy a Megbízott ezt nem fogja
megtenni helyette, és mindaddig amíg ez nem történik meg nem esik késedelembe a
saját szolgáltatásával sem. Ebben az esetben a Megbízó külön egyeztetetés
alapján gyakorolhatja a kiválasztási jogát a teljes Díj megfizetését követő egy
éven belül;

·       
hogy kiválassza a regisztrációhoz szükséges weblapon megjelenő képeket,
amennyiben Fotózási Csomag regisztrációt is tartalmaz (STANDARD Fotózási
Csomag). Megbízó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem választ
weblapon megjelenő képeket, ebben az időszakban, akkor ezeket a képeket a
Megbízott fogja kiválasztani szakmai szempontokat figyelembe véve.

A papír alapú képek kiválasztása
után, a kiválasztást követő 10 munkanapon belül történik a képek előhívása és
postázása, amelyről a Megbízott elektronikus úton értesíti a Megbízót.
Megbízónak lehetősége van utánrendelésre is a regisztráció ideje alatt,
amelynek költségeit a Megbízott honlapja tartalmazza.

Díjfizetés

A Megbízó vállalja,
hogy az 1. sz. Mellékletben foglalt Díjat a helyszínen készpénzben megfizeti
Megbízott részére. Amennyiben igényt tart részletfizetésre, és a fizetendő
összeg meghaladja a legkisebb csomag értékét, a kifizetést megteheti két
részletben is. Az első részletet a helyszínen kell készpénzben kiegyenlíteni,
ami minimum a kiscsomag ára kell, hogy legyen, a fennmaradó összeget pedig
legkésőbb 30 napon belül köteles átutalással vagy készpénzben megfizetni
Megbízott részére.

Szerzői jog, felhasználási jog

A szerzői jogi törvény
rendelkezése értelmében jelen szerződés keretében elkészült fotók szerzői joga,
a fotók szerzőjét, alkotóját, és előhívóját illetik meg. Megbízott vállalja,
hogy amennyiben a fotózáshoz harmadik személyt vesz igénybe, úgy az elkészült
fotókra felhasználási jogot szerez.
A Megbízó jelen szerződés aláírásával engedélyezi a Megbízott illetve a fotós
számára a fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve de nem
korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket,
mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a
Megbízó számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az
eredeti fotókhoz képest.
A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a róla készült képeket a
Megbízott saját célra (honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban, stb.)
felhasználja reklám céllal, referenciaként.
A Megbízó jelen szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási
jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. facebook)
felhasználni valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet,
ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra. A Megbízó elfogadja, hogy az
elkészült fotókon kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat. A Megbízó elfogadja,
hogy jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a
képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és
engedély szükséges a Megbízottól a felhasználási feltételekről, díjazásáról.
Ilyen engedély hiányában a Megbízott jogosult a Megbízó ellen jogi lépéseket
tenni, és kártérítést követelni.

A szerződés megszüntetése

Jelen szerződést a
felek az aláírástól kezdődően, a teljes Díj megfizetését követő 1 éves
határozott időre kötik.
A felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
Amennyiben a szerződést jövőre nézve szüntetik meg, úgy a felek további
szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már
teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.
Emellett mindkét fél jogosult a jelen szerződést írásban, harminc napos
felmondási idővel rendes felmondással megszüntetni. Felmondás esetén a felek
további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a felmondás
előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.
Bármelyik fél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben a másik
fél a jelen jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi.
Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül, ha a szerződésszegő magatartást
bármely fél a másik fél írásbeli felszólítása után sem szünteti meg. A
rendkívüli (azonnali hatályú) felmondást meg kell előznie a kötelesség
megszegésének megszüntetésére figyelmeztető írásbeli felszólításnak, amelyben a
szerződésszegően eljáró felet fel kell szólítani arra, hogy a szerződésszerű
állapotot az ésszerűen elvárható legrövidebb határidőn belül állítsa helyre.

Titoktartás

Szerződő Felek
kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan,
annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan kezelnek.
A felek megállapodnak, hogy regisztráció esetén a Megbízott kizárólag kódszám
megjelölése mellett hozhatja nyilvánosságra a képeket a honlapján.

Adatkezelés

Szerződő felek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben
egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes, vagy egyéb
adatot tartalmazó információt a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok
előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya,
érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt
jogviszonytól eltérően, a másik fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik
személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik
hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei
megszegésével okozott kárért a szerződésszegő fél kártérítési felelősséggel
tartozik.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szerződés
bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a
szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek
továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a felek a
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen
részt bármelyik fél erre irányuló igénye esetén a felek olyan rendelkezéssel
pótolják, amely a felek a Szerződés megkötéskori szándékának leginkább
megfelel.
A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 szoboszlaiphoto.hu